IF KVIK » Ledelse » Generalforsamling 2019
Generalforsamling IF KVIK 2019 – referat:
Tid: 27/2-19 kl. 19.30
Sted: Klubhuset i Hvam
Referent: Mads Holm
 
Inden mødet var følgende dagsorden ifølge vedtægterne, blevet offentliggjort:
 1. Valg af dirigent & Referent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 5. Orientering om budgettet for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til ledergruppen i form af: en organisator (formand), en økonomiansvarlig (kasserer) og en Aktivitetsformand (næstformand)
 8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
Ad.1: Henning Als blev valgt som dirigent - Referent: Mads Holm

Ad.2: Velkomst og ledelsens beretning ved formand Niels Møller Holm.
Niels berettede om et roligt år, i en velfungerende idrætsforening. Dog med en trang økonomi. Dels affødt af en stor udgift til Varmeværket, og den nye tilslutning til Aalestrup varmeværk (58.000kr.) Herudover et år hvor vi ikke formåede at komme i betragtning til hjemsøgning af tilskud gennem DGI foreningspuljen (puljerne blev delt ud efter ”først til mølle-princippet”)
Der skal lyde store rosende ord til udvalgene for deres arbejde og indsats igennem året.
Af Arrangementer der har været afholdt igennem året, skal nævnes:
Sportsuge blev en stor succes igen i år, både socialt og økonomisk. 
Kvikløbet havde stor tilslutning og ikke mindre end 162 deltog i nytårsløbet på Himmerlandsstien.
Banko afholdt af håndboldafdelingen.
Andelskasse cup, og klubmesterskab i Simested hallen, afholdt af badmintonafdelingen.
Tak for en STOR indsats fra alle frivillige i foreningen!
2019 er året for idrætsforeningens 50-års jubilæum. Der vil i den forbindelse blive afholdt en officiel festdag i forbindelse med sportsugen (uge 25 – 2019) På festdagen håber vi at alle de nuværende og gamle ildsjæle har tid og lyst til at deltage. Vi vil også gerne samle alle gamle spillere/trænere i klubben, og håber på op imod 250-300 mennesker til teltfesten om aftenen d. 22/6-2019. Der er nedsat et udvalg, som skal planlægge festen, og sikre at vi får fat i alle de gamle KVIK folk.
 
Ad.3 Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger:
 
Gymnastik:
Vi havde opvisning i marts. Vi havde ikke noget opvisningshold, men i stedet lavede vi plads til, at alle børn i hallen kunne få mulighed for at prøve nogle af vore redskaber. Vi lavede en redskabsbane til fri afbenyttelse i ca. 20-30 min. Det vurderede vi, var rigtigt godt. Vi havde for første gang Zumba med og de sluttede deres opvisning af med at inviterer publikummer og øvrige gymnaster på en prøvetur ud-i Zumbaens verden – også dette var et hit.
I september startede vi op med 3 børnehold og 4 voksenhold, fordelt med 2 børnehold i Hvam og 1 i Hvilsom. 1 voksen hold i Simested og 3 i Hvilsom. Vi var så heldige, at Karina Dallum, som er gammel Hvilsom-pige, - ringede og spurgte om hun måtte have lov til at starte et I-Form for kvinder hold op. Det er jo fantastisk at opleve. Hun har været rigtig glad for at have holdet – det står lidt i det uvisse om holdet består til næste år da hun er i lykkelige omstændigheder. Vores Karina Sloth med Zumba Fitness har også fortsat sit hold. Vi har forsøgt i Hvilsom at oprette et hold for skolebørn 0. til 2./3. klasse – dog uden nok til at det kunne fortsætte – Monique som stod for holdet er kommet til Hvam for at være Lena behjælpelig på hendes Tumlingehold da det i år er temmelig stort. Henning Als har i Simested arbejdet på at få Basketball hold til lidt træning på air-tracken.  (ca. 50 børn og 50 voksne … uden Hennings Basketball)
Også i år tilbydes der svømning 1 time i ugen, 10 lørdage fra nytår og frem, i Aars svømmehal.  Sidste gang er 16. marts. Her er der stadig plads til at flere kan deltage. Svømmehallen er stor.
Vi skal have gymnastikopvisning lørdag d. 23.marts kl. 10 – 12 i Østhallen. Detailplanen for i år er endnu ikke helt på plads, - men i år får vi besøg af Himmerlands Minijuniorhold på ca. 40 gymnaster – de vil være med ved indmarch og optræder ca. 11.30. Vi forventer også lidt Zumba for alle – og hvis tiden tillader det også lidt redskabsleg.
På vores sidste møde snakkede vi om det, at sætte flere aktiviteter i spil i vores område. Det vil vi gerne, men det kræver flere instruktører. – Vi opfordrer meget til, at alle, der har lyst til at være med til at sætte noget i gang, skal henvende sig. Vi vil gerne være behjælpelige med både at finde tid og sted, men også kurser, annoncering og hvad der ellers kræves, for at man kan starte op. Det behøver ikke kun være de mere kendte sportsgrene, der udbydes. Måske er der brug for et hold der spiller hockey, høvdingebold, rundbold eller en skønsom blanding. Målgruppen kan også være forskellig. Vi har ikke mange idrætstilbud til vore seniorer. Måske skal vi også til at satse den vej?
 
Badminton:
Motionisterne er lige pt. repræsenteret med 64 spillere – RIGTIG FLOT!
Der er kommet nye haltider fra kl.20-21, dog ikke så brugte.
Andelskasse cup blev afholdt d.17. nov. der var 32 deltagere.
Vi afholder Klubmesterskab her d.31.3-2019, denne gang afsluttes der med spisning.
Onsdagsholdet i form af senior/kaffeholdet er 18 deltagere i alderen 25- 50 år. Og vi har 24 deltagere på holdet ”60+” onsdag formiddag.
Der er 12 børn/unge der træner i hallen, de er meget sociale, og hygger sig med deres sportsgren.
 
Spinning:
16 til spinning, hvor der er hold 2 gange om ugen. Kører på de nyindkøbte cykler med computer på.
 
Fodbold:
Vi fortsætter med 4stk. 11mandshold, som vi plejer. Foråret endte med nedrykning for serie 3 og 5. i efteråret skete der hverken op eller nedrykninger.
Der er sket lidt nyt på trænerfronten. Ole Skødt er stoppet og Jimmi Bartholomæussen er kommet tilbage for at styre serie 4. (2.holdet) Pauli forsætter 1 år mere som spillende træner for vores serie 1 hold.
Vi havde vores sportsuge, som igen i år var godt besøgt, ugen var ikke programlagt til alle dage men overskuddet var det samme som tidligere!
Vi har haft en arbejdsdag, hvor klubhuset og omklædning fik en rengøring.
Vi har lige været på træningslejr, vi var 30 spillere afsted på tværs af aldersgrænser. En rigtig god weekend med socialt samvær og kampe!
 
Løb:
Kvikløbet blev en succes igen! 105 var tilmeldt. Overskud på ca. kr. 5.000. Får mange gode sponsorgaver.
Afholdes i 2019 om onsdagen i sportsugen (uge 25)
Nytårsløbet (Himmerlandssti-løbet) var også en succes med 162 betalende løbere, det var rekord!
 
 
Østhallen:
Basket afdelingen er flyttet fra Aalestrup til Simested. De har 9 timer om ugen. Spillerne siger at det er Nordjyllands bedste basketball bane.
Det går godt i Østhallen, der bliver investeret i nye stole her i foråret.
 
Håndbold:
Vi startede ud med 5 kvindespillere, som var fast besluttet på at ville køre håndbold videre, til trods for de lave antal deltagere. Vi efterlyste flere spillere, og pludselig er vi 12 spillere nu, super flot. Vi ligger lige nu til en oprykning til serie 2.
Vi afholder Bankospil søndag d. 10.3.2019 i Østhallen (del budskabet)
 
Ad.4
Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse

Jesper Dalum fremlagde regnskab for 2018, og kunne berette om overskud i idrætsklubben.
Regnskabet blev godkendt.
 
Ad.5 Orientering om budgettet for indeværende år:

Budgettet for 2019 blev fremlagt og godkendt. Der skal passes på pengene i udvalgene i 2019.
 
Ad.6 Behandling af indkomne forslag

Der var ved generalforsamlingen ikke indkomne forslag
 
Ad.7 Valg til ledergruppen i form af: 1 Formand (Organisator), 1 Økonomiformand og 1 Aktivitetsformand.
 
Niels Møller Holm fortsætter som Formand (organisator)
Jesper Dalum fortsætter som økonomiformand.
Lars Bisgaard fortsætter som aktivitetsformand
 
Ad.8 Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene:

Bemandingen på de forskellige poster i udvalgene blev besat på følgende måde:

Gymnastik:
Organisator: Karin Holt Jensen
Økonomiansvarlig: Lena Amstrup
Praktiker: Henning Als

Håndbold:
Organisator: Lone Kjær
Økonomiansvarlig: Mette Sofie Gruhn
Praktiker: Maj Ørbæk Kristoffersen
Suppleant: Anna Grethe Skjøtt Sørensen
Udvalgsmedlem: Sanne Skødt


Badminton:
Organisator: Peter Andersen
Økonomiansvarlig: Judith Laustsen
Praktiker: Lotte Møller Nielsen

Fodbold:
Organisator: Dennis Bisgaard
Økonomiansvarlig: Heine Sørensen
Praktiker: Jesper Andersen
 
KVIK-løb / Himmerlandssti-løbet:
Hovedansvarlige: Lone Johansen og Solveig Sørensen
 
Indoor cycling:
Hovedansvarlig: Hans Jacobsen
 
Ad.9 Valg af revisorer:              

Henning Als og Henrik Hildebrandt blev genvalgt som revisorer.
Herudover det eksterne Revisionsfirma i Aalestrup Lars Olsen A/S (Lars Jensen)
 
Ad.10 Eventuelt
 
 • Brug gerne vores sponserer, de vil gerne bruges og snakker pænt om klubben ude i byen.
 • Fodboldafdelingen stiller op med 18 hjælpere til Bierfest i Rosendal, hvor vi skal servicere 650 mennesker. Klubben får kr. 15.000 for dette.
 • Til Vinterfesten var der 340 tilmeldte. Gav et rigtig godt overskud.
 • Husk at bringe budskabet omkring vores jubilæumsfest videre (tilmelding kan ske på www-if-kvik.dk)
 
 
 
 
 
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup | Tlf.: +45 78781729