IF KVIK » Ledelse » Generalforsamling 2020
Generalforsamling IF KVIK 2020 – referat:
Tid: 19/2-20 kl. 19.30
Sted: Klubhuset i Hvam
Referent: Heine Sørensen
 
Inden mødet var følgende dagsorden ifølge vedtægterne, blevet offentliggjort:
 1. Valg af dirigent & Referent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 5. Orientering om budgettet for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til ledergruppen i form af:
en organisator (formand), en økonomiansvarlig (kasserer) og en Aktivitetsformand (næstformand)
 1. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt
Ad.1: Henning Als blev valgt som dirigent - Referent: Heine Sørensen
Ad.2: Velkomst og ledelsens beretning ved formand Niels Møller Holm.
Niels berettede om et særligt år, i en velfungerende idrætsforening. I det forgangne år afholdte IF KVIK 50års jubilæum. Og i den forbindelse var der budt til fest i forbindelse med sportsugen. Festen med næsten 200 deltagere blev afholdt d. 22/6-19. Unge, som gamle medlemmer benyttede sig af at hilse på hinanden. En fantastisk dag/aften, der ikke vil gå i glemmebogen.
Der skal som i alle andre år, lyde store rosende ord til udvalgene for deres arbejde og indsats igennem året.
Vi formår i særdeleshed at løfte i flok i vores idrætsforening. Og hvis der opstår opgaver, problemstillinger der kræver særlig bevågenhed, er vi lynhurtige til at tage attack på det, og få det løst på bedst mulig måde. Stor cadeau til os alle!
 
Vi har siden sidste generalforsamling skiftet ud i vores hovedsponsorer. Vi har for ca. en måned siden underskrevet en 4-årig kontrakt med jutlanter bank i Aalestrup/Aars. Vi får en god og område-engageret sponsor, der vil vores nærområde det bedste. Vi ser meget frem til samarbejdet med Jutlanter Bank. Vw i Aalestrup fortsætter uændret som vores anden hovedsponsor.  
 
Ad.3 Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger:
 
Gymnastik:
Er på opadgående i medlemstal (50-60børn) Vi har rigtig mange ”små tumlinger” i Hvam.
Som noget nyt har vi prøvet at starte et motionshold, som er mere målrettet de lidt ældre personer, eller folk som på anden vis er udfordret fysisk. Dette har vist sig at være en succes.
 
Vi har ligeledes arrangeret ”familietons” for at støtte mere op om familierne. Hvor vi stiller en masse forskellige aktiviteter op i østhallen hver søndag. Det koster 10kr. pr. barn og der serveres saftevand ad libitum.
 
Lørdag d. 21/3-20 kl. 10 til 12 afholder vi gymnastik opvisning i Østhallen.
 
Vi har i den forgangne sæson haft flere af vores holdledere på kursus.
 
 
Badminton:
Vi er rigtig godt kørende på Motionist holdet med omkring 60 spillere. Vi afholdte stævne for motionisterne d. 16/11-19. +60 holdet er også godt kørende med ca. 25 spillere.
Vi ser en stigende medlemstilgang.
Vi afholder Klubmesterskab her d.28.3-2020. Der afsluttes med spisning, og en bette svingom
 
 
Spinning:
På nuværende tidspunkt 14 til spinning, hvor der er hold 2 gange om ugen. 
 
Fodbold:
Vi startede sæsonen den sidste weekend i januar med standerhejsning. Hvor vores nye træner Ulrik Sørensen satte dagsordenen for træningen. Vi fortsætter med 4stk. 11mandshold. + et damehold.
Vi ser i øjeblikket en god portion unge mennesker som udvikler sig rigtig godt omkring vores førstehold.
Vi er ved åbningen af 2020 sæsonen repræsenteret i serie 2 med vores førstehold. Vi har 2stk serie5 hold. Og et serie 6 hold. Damerne er repræsenteret i serie 2.
 
Vi har lige været på træningslejr i Malaga, vi var 39 spillere afsted på tværs af aldersgrænser. En rigtig god forlænget weekend med socialt samvær og kampe!
 
Derudover går det meste af vores tid lige nu med at arrangere BIERFEST, som afholdes d. 29/2-20 i Aalestruphallen. De 704 billetter blev udsolgt på 32 dage.
 
Løb:
Kvikløbet blev som sædvanligt en succes med 155 deltagere. Rigtig mange deltagere tog hjem med en af de flotte sponsorpræmier.
Nytårsløbet (Himmerlandssti-løbet) var også en succes. Dog med lidt mindre deltagere end sidste år. 132 betalende løbere.  
 
 
Østhallen:
Det går rigtig godt i Østhallen, hallen er godt belagt, timemæssigt. Og der er rift om de få ledige der er. Der er også mange private der benytter hallens faciliteter, og lejer sig ind til fester og andre familiære arrangementer.
 
Håndbold:
Vores medlemstal er vokset. Vi har fået en del nye spillere. Og er pt. omkring 12-14 spillere. Spiller i serie 3 – ligger til oprykning
Vi afholder Bankospil søndag d. 8.3.2020 i Østhallen (del budskabet)
 
Ad.4
Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 • Jesper Dalum fremlagde regnskab for 2019, og kunne berette om et fint overskud i idrætsklubben.
 • Regnskabet blev godkendt.
 
Ad.5 Orientering om budgettet for indeværende år:
 • Budgetterne for 2020 blev fremlagt og godkendt.
 
Ad.6 Behandling af indkomne forslag
 • Der var ved generalforsamlingen ikke indkomne forslag
 
Ad.7 Valg til ledergruppen i form af: 1 Formand (Organisator), 1 Økonomiformand og 1 Aktivitetsformand.
 
Niels Møller Holm fortsætter som Formand (organisator)
Jesper Dalum fortsætter som økonomiformand.
Lars Bisgaard fortsætter som aktivitetsformand
 
Ad.8 Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene:
 • Bemandingen på de forskellige poster i udvalgene blev besat på følgende måde:
 
 •  
Organisator: Karin Holt Jensen
Økonomiansvarlig: Lena Amstrup
Praktiker: Henning Als
 
 •  
Organisator: Lone Kjær
Økonomiansvarlig: Mette Sofie Gruhn
Praktiker:
Suppleant: Anna Grethe Skjøtt Sørensen
 
 •  
Organisator: Peter Andersen
Økonomiansvarlig: Judith Laustsen
Praktiker: Lotte Møller Nielsen
 
 •  
Organisator: Dennis Bisgaard
Økonomiansvarlig: Heine Sørensen
Praktiker: Jesper Andersen
 
KVIK-løb / Himmerlandssti-løbet:
Hovedansvarlige: Lone Johansen og Solveig Sørensen
 
 
Indoor cycling:
Hovedansvarlig: Hans Jacobsen
 
Ad.9 Valg af revisorer:              
 • Henning Als og Henrik Hildebrandt blev genvalgt som revisorer.
 • Herudover det eksterne Revisionsfirma i Aalestrup Lars Olsen A/S (Lars Jensen)
 
Ad.10 Eventuelt
 
 • Der blev drøftet om man kan automatisere kontingentbetalingen (bestyrelsen undersøger mulighederne)
 
 
 
 
 

 
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup | Tlf.: +45 78781729